Deelnamevoorwaarden

Rechten en plichten van gebruikers en deelnemers

1. Dit document is een overeenkomst tussen deelnemers aan en gebruikers van www.security-online.nl en Security Press BV te Amsterdam.

2. Als u een bijdrage wil plaatsen op www.security-online.nl, dient u zich te registreren. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van de website, maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door het gebruik van www.security-online.nl, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde bezoeker, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Security Press heeft het recht deze voorwaarden zo nodig zonder aankondiging te wijzigen, waarop per direct de nieuwe versie van kracht is.

4. Een bijdrage van een deelnemer wordt voorafgaand aan plaatsing door Security Press gelezen en openbaar gemaakt wanneer de bijdrage niet in strijd is met de voorwaarden. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de plaatser en is niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Security Press.

5. Door het gebruik van www.security-online.nl als geregistreerd deelnemer geeft u Security Press de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is aangeboden, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in alle uitgaven van Security Press (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven en andere gedrukte en digitale media). U geeft Security Press tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Security Press is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

6. Het is andere partijen dan Security Press niet toegestaan om bijdragen op www.security-online.nl te kopiƫren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de deelnemer of van Security Press als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Security Press, waaronder exploitanten van andere websites of overige media, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Security Press samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan www.security-online.nl te publiceren.

7. Security Press is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van deelnemers aan en bezoekers van www.security-online.nl, noch in Nederland, noch daarbuiten.

8. Security Press sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers, deelnemers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van www.security-online.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken en/of te raadplegen.

9. Www.security-online.nl wordt beheerd door Security Press. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de website vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

10. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar de deelnemer of bezoeker woont of verblijft en waar of waarvandaan de aangeprezen diensten of producten komen.

11. Door gebruik van www.security-online.nl aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Security Press in geval Security Press (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Security Press dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding van deze voorwaarden.

12. Om te voorkomen dat onbevoegden zich met een valse ID toegang verschaffen tot www.security-online.nl krijgt u na registratie per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de website is pas mogelijk na het intoetsen van dat wachtwoord via het login-scherm.

13. U dient uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert Security Press dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Security Press is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

14. Als u het vermoeden hebt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u Security Press daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via misbruik@security-online.nl. Security Press zal het wachtwoord dan ongeldig maken (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

15. Bijdragen aan www.security-online.nl worden geplaatst nadat Security Press gecontroleerd heeft of de voorwaarden zijn nageleefd en het betreffende nieuws al niet eerder aangeboden is.

16. Security Press behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen als zij (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Bijdragen die geen betrekking hebben op diensten en producten op veiligheids- of beveiligingsgebied worden zonder verdere opgave van redenen geweigerd. Dat geldt ook voor bijdragen die al eerder zijn aangeboden. Ook kan Security Press besluiten om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van de website. Dat kan het geval zijn bij:

  • Een discriminerende of beledigende bijdrage of taalgebruik dat in strijd is met de algemeen geldende normen van fatsoen;
  • Een bijdrage die security-online of Security Press nadeel of schade oplevert;
  • Het zonder toestemming van de betrokkene willen openbaar maken van privacy-gevoelige informatie;
  • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers of deelnemers;
  • Gedrag dat de ongestoorde beleving van de website door anderen hindert;
  • Het zich voordoen als een andere persoon of organisatie;
  • Het plaatsen van een bijdrage om een andere partij nadeel of schade te berokkenen;
  • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe;
  • Deelnemers die hun financiĆ«le verplichtingen voor het gebruik van security-online.nl niet nakomen.
  • Deelnemers die overige belangen van Security Press schaden.

17. Niet toegestaan is het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op www.security-online.nl omdat dit een overtreding is van het auteursrecht. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de homepage van de betreffende website.

18. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van security-online.nl, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

19. U verstrekt persoonlijke gegevens aan Security Press wanneer u zich registreert als deelnemer aan www.security-online.nl, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u Security Press e-mailt. Security Press verzamelt deze gegevens om u in staat te stellen de website te gebruiken, om zelf de website te beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met de deelnemer in contact te komen over de bijdrage.

20. De persoonlijke gegevens kan Security Press tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Security Press, waaronder begrepen de toezending van de e-mailnieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van de e-mailnieuwsbrief, kan u dit laten weten via disclaimer@security-online.nl.

21. Security Press zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behoudens indien en voor zover Security Press daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.