Gebruiksvoorwaarden

Rechten en plichten van gebruikers en deelnemers

1. Dit document is een overeenkomst tussen gebruikers van www.security-online.nl en Security Press BV te Amsterdam.

2. Als een bezoeker een bijdrage wil plaatsen op www.security-online.nl, dient hij zich te registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van de website, maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door het gebruik van www.security-online.nl, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde bezoeker, geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Security Press heeft het recht deze voorwaarden zo nodig zonder aankondiging te wijzigen, waarop per direct de nieuwe versie van kracht is.

5. Een bijdrage van een deelnemer wordt voorafgaand aan plaatsing door Security Press gelezen en openbaar gemaakt wanneer de bijdrage niet in strijd is met de voorwaarden. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de plaatser en is niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Security Press.

6. Gebruikers van www.security-online.nl dienen er rekening mee te houden dat de bijdragen van de deelnemers subjectief kunnen zijn. Security Press aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgen van een op www.security-online.nl geplaatste aanprijzing. Dit is vooral van belang bij diensten en producten voor opdrachten met hoge veiligheidsrisico’s, waarvoor altijd een deskundige en objectieve adviseur dient te worden geraadpleegd.

7. Door het gebruik van www.security-online.nl als geregistreerd deelnemer geeft de gebruiker Security Press de onherroepelijke volmacht om zijn bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in all uitgaven van Security Press (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven en andere gedrukte en digitale media). De deelnemer geeft Security Press tevens toestemming om zijn bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Security Press is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

8. Het is andere partijen dan Security Press niet toegestaan om bijdragen op www.security-online.nl te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de deelnemer of van Security Press als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Security Press, waaronder exploitanten van andere websites of overige media, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Security Press samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan www.security-online.nl te publiceren.

9. Security Press is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van deelnemers aan en bezoekers van www.security-online.nl, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10. Security Press sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers, deelnemers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van www.security-online.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken en/of te raadplegen.

11. Www.security-online.nl wordt beheerd door Security Press. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de website vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar de deelnemer of bezoeker woont of verblijft en waar of waarvandaan de aangeprezen diensten of producten komen.

13. Door gebruik van www.security-online.nl aanvaardt de bezoeker of deelnemer de verplichting tot schadeloosstelling van Security Press in geval Security Press (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Security Press dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding van deze voorwaarden door de gebruiker.

14. Om te voorkomen dat onbevoegden zich met een valse ID toegang verschaffen tot www.security-online.nl krijgt een gebruiker die zich registreert van Security Press per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de website is pas mogelijk na het intoetsen van dat wachtwoord via het login-scherm.

15. De deelnemer dient zijn persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Hij garandeert Security Press dat zijn wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Security Press is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16. Als de deelnemer het vermoeden heeft dat zijn persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient hij Security Press daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via misbruik@security-online.nl. Security Press zal het wachtwoord dan ongeldig maken (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

17. Bijdragen aan www.security-online.nl worden geplaatst nadat Security Press gecontroleerd heeft of de voorwaarden zijn nageleefd en het betreffende nieuws al niet eerder aangeboden is.

18. Security Press behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen als zij (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Bijdragen die geen betrekking hebben op diensten en producten op veiligheids- of beveiligingsgebied worden zonder verdere opgave van redenen geweigerd. Dat geldt ook voor bijdragen die al eerder zijn aangeboden. Ook kan Security Press besluiten om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van de website. Dat kan het geval zijn bij:

  • Een discriminerende of beledigende bijdrage of taalgebruik dat in strijd is met de algemeen geldende normen van fatsoen;
  • Een bijdrage die security-online of Security Press nadeel of schade oplevert;
  • Het zonder toestemming van de betrokkene willen openbaar maken van privacy-gevoelige informatie;
  • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers of deelnemers;
  • Gedrag dat de ongestoorde beleving van de website door anderen hindert;
  • Het zich voordoen als een andere persoon of organisatie;
  • Het plaatsen van een bijdrage om een andere partij nadeel of schade te berokkenen;
  • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe;
  • Deelnemers die hun financiële verplichtingen voor het gebruik van security-online.nl niet nakomen.
  • Deelnemers die overige belangen van Security Press schaden.

19. Niet toegestaan is het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op www.security-online.nl omdat dit een overtreding is van het auteursrecht. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de homepage van de betreffende website.

20. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van security-online.nl, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

21. De gebruiker verstrekt persoonlijke gegevens aan Security Press wanneer hij zich registreert als deelnemer aan www.security-online.nl, wanneer hij bijdragen plaatst en wanneer hij Security Press e-mailt. Security Press verzamelt deze gegevens om de deelnemer in staat te stellen de website te gebruiken, om zelf de website te beheren en te optimaliseren, om de deelnemer zijn wachtwoord toe te sturen en om eventueel met de deelnemer in contact te komen over de bijdrage.

22. De persoonlijke gegevens kan Security Press tevens gebruiken om de deelnemer op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Security Press, waaronder begrepen de toezending van de e-mailnieuwsbrief. Indien de deelnemer geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van de e-mailnieuwsbrief, kan hij dit laten weten via disclaimer@security-online.nl.

23. Security Press zal de persoonlijke gegevens van deelnemers niet ter beschikking stellen aan derden, behoudens indien en voor zover Security Press daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

24. Als de bezoeker of deelnemer op www.security-online.nl een bijdrage tegenkomt die naar zijn mening zijn rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, wordt deze verzocht Security Press daar onmiddellijk op attent te maken via klacht@security-online.nl. Security Press onderzoekt alle klachten en kan passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke deelnemer of uitsluiting van de verantwoordelijke deelnemer van verdere deelname aan de website. Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van www.security-online.nl. Mocht de bezoeker of deelnemer zich niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kan deze dit (schriftelijk) kenbaar maken bij de directie van Security Press, Postbus 12948, 1100 AX  Amsterdam.

25. Zowel bij een klacht als bij een eventueel beroep bij de directie dient de bezoeker of deelnemer, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op www.security-online.nl de klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar zijn mening door de bijdrage op de website geschonden wordt. Niet vergeten dient te worden het vermelden van de contactgegevens.